Jednou z nejvýznamnějších osobností dějin výtvarného umění v českých zemích byl malíř Petr Brandl. Dílo a životní osudy tohoto mistra barokní malby se staly předmětem odborného bádání historiků mnoha generací a výsledky jejich úsilí postupně odkrývaly umělecký odkaz malíře, jehož život se uzavřel v naprosté chudobě.

Významný odborník

Prof. Jaromír Neumann (1924-2001) se tvorbou a osudem Petra Brandla zabýval celý svůj profesní život – na této monografii začal pracovat již v 50. letech 20. století. Její pozdní vydání (šestnáct let po autorově smrti) zapříčinilo několik okolností souvisejících s faktem, že prof. Neumann byl vynikajícím odborníkem, ale zároveň rozporuplným člověkem. Okolnostmi svého sociálního původu přesvědčením výrazně levicový, zásluhou členství v KSČ se mu dostalo výrazného společenského postavení, byl v 80. letech odsouzen na několik let do vězení za nelegální obchody s obrazy.

Brzy po jeho propuštění nastal rok 1989 a s ním změna společenských a politických poměrů, která ovlivnila Neumannovy pracovní kontakty s mnoha lidmi. Svoje úsilí v této době souběžně věnoval cílené rehabilitaci své osoby a změny nastaly i v jeho soukromém životě. Přesto se mu podařilo rukopis knihy dokončit. Jeho výsledný rozsah – 3000 rukopisných stran, požadavky autora na velký počet fotografických reprodukcí a z toho vyplývající velké finanční náklady i nejasnosti ohledně autorských práv byly po Neumannově smrti také příčinami pozdního vydání publikace.

Přehledný text

Získáním finančních grantů se veškeré překážky podařilo překonat. Práce na projektu se editorsky ujala Mgr. Andrea Steckerová z Národní galerie v Praze. Její zásluhou byl celý text odborně i gramaticky důkladně zrevidován, doplněn, aktualizován a pro čtenáře učiněn přehledným.

Aktualizace se týkala mj. změny vlastnictví určitého množství Brandlových maleb (v době vzniku rukopisu se nalézaly v majetku státních institucí, posléze byly restituovány a některé prodány dalším majitelům) či nověji objevených děl. Doplněny byly zejména bibliografické údaje – ve svazku obsahujícím vlastní text, v katalogu děl i v seznamu bibliografie. Editorka také důkladně aktualizovala místa s již odborně zastaralými údaji.

Působivé dílo

Výsledek práce všech zúčastněných je impozantní. Monografie doplněná o objektivní studii o prof. Neumannovi, která nezakrývá poklesky jeho charakteru (autor Jan Ivanega), je kompaktním dílem, ve kterém se umělecký i životní příběh malíře Petra Brandla odvíjí ve všech souvislostech. Prof. Jaromír Neumann byl kromě odborných znalostí také nadán značnými stylistickými schopnostmi – jeho čeština je košatě bohatá, což celkovou podobu monografie činí mimořádně atraktivní.

Brandlův příběh a jeho souvislosti rozdělil v prvním svazku do dvanácti kapitol – rámcem doby a malířovými předchůdci i současníky počínaje, přes etapy Brandlovy životní a umělecké kariéry, s odbočením k malířské technice až po umělcovu smrt a následné hodnocení jeho díla. V textu figuruje množství postav různých sociálních skupin - Brandlův příběh je společensky různorodý a vymyká se dříve tradovaným klišé o neměnnosti osudu lidí původem z nižších sociálních vrstev. Malířova osoba je zařazena do veškerých dobových souvislostí.

Podrobný rozbor 

Brandlem vytvořená díla jsou podrobena zevrubné analýze – obé dokládá mimořádný rozptyl autorových odborných znalostí, který je znásoben ve druhém svazku monografie – souborném katalogu, jenž obsahuje 179 dochovaných Brandlem vytvořených maleb, dále soubory kreseb a grafik vzniklých dle malířových děl, jakož i seznam prací mylně připsaných či v dnešní době nezvěstných.

Text katalogu a zejména poznámkový aparát (to platí i pro první svazek publikace) jsou doslova nabity množstvím odkazů a k cestě za originály obrazů Petra Brandla (i jeho uměleckých současníků) přímo vybízejí jejich mimořádně kvalitní barevné reprodukce. Pečlivost editorské a redakční práce téměř vyloučila textové chyby. Zkomolené jméno bývalého ředitele Národní galerie v Praze Jiřího Kotalíka (chybně Jiří Katolík) či dvojí datum Brandlova křtu (správně 24. října 1668) na jiném místě je publikováno 24. září 1668, jsou snadno odpustitelné.

Vydáním reprezentativní monografie prof. Jaromíra Neumanna: Petr Brandl byl splacen dluh vůči odkazu významného malíře období baroka a také dluh vůči neméně významné, byť rozporuplné osobnosti českého dějezpytu umění. Prof. Jaromír Neumann by si bezpochyby zasloužil, aby jeho stěžejní publikace nebyla vydána in memoriam.

Jaromír Neumann: Petr Brandl, ed. Andrea Steckerová, 928 str., (2 svazky), ISBN: 978-80-7035-631-9, 1. vyd., Národní galerie v Praze, 2017 (v tiráži uveden rok 2016)        

Autor: Stanislav Vaněk