Snahou pořadatele bylo shromáždit co nejvíce dokumentů, písemností a listin, dobových fotografií a artefaktů souvisejících se Sokolem na Stochově a v Honicích v minulosti, a v poslední části výstavy krátce zachytit i činnost současnou. Výstava vede návštěvníka od samých začátků registrace Sokola na Stochově v roce 1918, přes bohatou sportovní a kulturně-společenskou činnost v meziválečném období, k zákazu činnosti v době okupace, k relativně krátkému poválečnému období s druhým útlumem činnosti až ke znovuobnovení činnosti po roce 1989.

Návštěvníci se mohou seznámit se snahou stochovských občanů rozvíjet ve své době jak tělesnou výchovu a sport, tak celospolečenský a kulturní život. Expozice představuje autentické dokumenty spojené s budováním cvičiště a místní sokolovny, prvky spojené s účastí sokolů na všesokolských sletech i okrskových cvičení Budečské župy a další historické i současné materiály. Obsahuje také řadu literatury zaměřené na sokolské hnutí, prapor jednoty a sokolský kroj.

Muzeum je otevřeno do konce září vždy v úterý 9 – 13 hod., ve čtvrtek 13 – 17 hod. a v sobotu 9 – 13 hod., větší skupiny si mohou domluvit návštěvu i mimo otevírací dobu na městském úřadě.

AUTOR: Anděla Pejšová