Neodkladná obnova vodovodu pod Labem u Obříství na Mělnicku bude zahájena v následujících týdnech. Jedná se nákladný projekt společnosti Vodárny Kladno - Mělník (VKM). Předáním staveniště začne tato technicky náročná a zajímavá stavba ještě v září. Hotovo bude za 15 měsíců.

„Spolehlivé zásobování kvalitní pitnou vodou je pro nás všechny naprosto klíčová záležitost. A bez spolehlivé a kvalitní vodohospodářské infrastruktury to samozřejmě nejde. O to více jsem rád, že vodárny zahájí první práce už v září. Nemůžeme připustit, abychom se ocitli bez dodávek pitné vody pro obyvatele. Vývoj posledních let ukazuje, že zejména v letních měsících její spotřeba bohužel začala převyšovat kapacitu stávajících zdrojů, investice do přivaděče pitné vody jsou zcela nezbytné a cením si i získání dotací ze strany Ministerstva zemědělství,“ informoval primátor Kladna Dan Jiránek.

„Stavba bude provedena unikátní metodou mikrotuneláže pod korytem řeky Labe. Realizaci díla za téměř 100 milion korun provede na základě výběrového řízení společnost Pragis. s tím, že celá stavba bude hotova nejpozději patnáct měsíců po předání staveniště,“ řekl předseda představenstva VKM Radek Větrovec s tím, že autorem projektové dokumentace technicky náročné stavby je firma Sweco Hydroprojekt.

Shybku, tedy vedení vodovodního přivaděče pod korytem řeky, tvoří dvouramenné potrubí, přes které denně protéká až 30 milionů litrů pitné vody z pramenišť na Mělnicku. Jedno rameno je dnes již nefunkční a druhé je ve velmi špatném technickém stavu. „Pokud by tedy došlo k nějaké poruše, desetitisíce lidí by se rázem ocitly bez vody a vodohospodáři v neřešitelné situaci. Proto Svazek měst a obcí VKM jako zástupce největší skupiny akcionářů podpořil přípravu tohoto zásadního projektu a tato příprava je dnešním dnem završena,“ doplnil předseda svazku a starosta Líbeznice Martin Kupka.

Obnova shybky je zařazena mezi první projekty, k jejichž částečnému financování se přihlásilo Ministerstvo zemědělství prostřednictvím nového dotačního titulu. Ten vznikl na základě debaty o ochraně obyvatelstva před dopady klimatických změn, vedené mezi Asociací vlastníků páteřní vodárenské infrastruktury (VKM je zakládajícím členem) a ministerstvem.

Stát se konkrétními činy přihlásil k spoluzodpovědnosti za zajištění pitné vody v kritických obdobích. Současná spolupráce Ministerstva zemědělství, asociace vlastníků (AVPVI) a sdružení SOVAK vede ke konkrétním výsledkům, které vodárenským společnostem umožňuje realizovat konkrétní projekty. Posun z časů debat a studií k realizaci staveb, jako je například obnova shybky v Obříství je vynikající zprávou pro vodohospodáře a hlavně pro všechny, kdo pitnou vodu potřebují,“ uvedl ředitel VKM Josef Živnůstek.

Průběh stavby:
Vlastní podchod pod dnem řeky Labe bude proveden pomocí ražby mikrotunelováním s použitím plně mechanizovaného razícího štítu s čelním rozpojováním a hydraulickým odtěžováním zeminy o průměru 1,2 m.
• Na březích řeky bude pod ochranou štětovnicových stěn zřízena startovací a cílová jáma, obě o hloubce cca 11 metrů. S ohledem na inženýrsko-geologické podmínky je bude nutno provést s předvrtáním;
• Do startovací jámy bude osazeno mikrotunelážní zařízení – hydraulická razící souprava, vybavení pro čerpání směsi a separaci materiálu, mazací vybavení a další;
• Do hrubého výlomu vytvořeného razicím štítem, jsou hydraulicky zatlačovány ocelové trouby o vnějším průměru 1219 mm;
• Uvolněný (vyražený) materiál je ve směsi s vodou odváděn z tunelu ven do separačního zařízení na povrchu;
• Ocelové chráničky budou tvořit dočasné zajištění výrubu a umožní vtažení vlastního vodovodního potrubí DN 800;
• Po zatažení vodovodního potrubí a jeho fixaci dojde k vyplnění prostoru mezi chráničkou a vlastní trubkou minerální vodonepropustnou směsí;
• Po vytvrdnutí suspenze bude soustava - ocelová chránička, vodovodní potrubí a výplň - tvořit spolupůsobící, v příčném směru tuhý a nedeformovatelný celek;
• Ve stávajících armaturních šachtách budou vybourány prostupy a nová shybka bude propojena s rozvody v armaturních komorách.
Startovací jáma a koncová jáma budou po napojení potrubních větví na potrubí v chráničce zrušeny a zasypány, ocelové vystrojení bude demontováno.

Základní údaje:

Průměr potrubí: 1200 mm
Délka potrubí: 141,5 m (2×)
Hloubka startovací a cílové jámy: 11 m
Investor: Vodárny Kladno – Mělník a.s.
Zhotovitel: PRAGIS a.s.
Správce stavby: Garnets Consulting a.s.
Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Vysoutěžená cena: 98 240 678 Kč (bez DPH)