Vzhledem k neustálému zlepšování procesu spoluspalování a zlepšování vztahů s dodavateli biopaliva, mělo množství spalovaných štěpků vzrůstající trend. K 31. prosinci tak bylo v kotlích spolu s hnědým uhlím spáleno celkem 22 918 tun štěpky a vyrobeno 21,431 milionu kWh takzvaně zelené elektřiny.

„Toto množství představuje průměrnou roční spotřebu přibližně pěti a půl tisíce běžných domácností. Použitá štěpka nahradila asi patnáct tisíc tun hnědého uhlí, což reprezentuje přibližně patnáct těžkých uhelných vlaků po dvaceti vagonech,“ uvedla mluvčí společnosti Markéta Čapková.

Nezanedbatelná je i úspora ve spotřebě sorbentu (vápence) užitého pro odsiřování a množství popelovin, které je nutno odvézt k přepracování a uložení (úspora činí zhruba 2000 tun). Vzhledem k tomu, že oba bloky pracují i v částečném kogeneračním režimu, bylo z biomasy vyrobeno také 10 000 GJ tepla pro teplárenské účely.

„Použitá biomasa v žádném případě nekonkuruje výrobě potravin ani jiných plodin využitelných v průmyslu. Jedná se o drcený dřevní odpad – větve, slabé kmínky, pařezy a podobně, vznikající při těžbě a zpracování dřeva v lesích a údržbě veřejné zeleně,“ nastínila Markéta Čapková.