Peníze pro pět tisíc rodin

V kraji je k rozdělení připraveno přes půl miliardy: konkrétně 515,5 milionu korun, což by mělo nabídnout příspěvek na ekologičtější zdroje tepla zhruba pěti tisícům středočeských domácností. Přesně to dopředu rozpočítat nelze: výše podpory se totiž liší podle zvoleného zdroje tepla. Nejvyšší se vztahují na tepelná čerpadla a na automatické kotle na biomasu, naopak nejnižší (avšak stále v řádu desítek tisíc) na plynové kondenzační kotle. Navíc se výše poskytnutého příspěvku počítá jako procentní podíl ze skutečných nákladů.

Zmiňované stamiliony, jež kraj získal k rozdělení z evropských peněz prostřednictvím ministerstva životního prostředí, ještě nemají být částkou konečnou. Připojí se k nim dalších 60 milionů korun, jež v kraji zbyly v první vlně kotlíkových dotací, připomněl náměstek hejtmanky Gabriel Kovács (ANO). Podle jeho slov totiž nakonec peníze nezískají všichni žadatelé, a to z nejrůznějších důvodů: v první vlně, kdy se ozvalo šest tisíc žadatelů, byla dotace proplacena 4400 z nich, při druhé výzvě bylo nakonec uspokojeno téměř 4600 žadatelů z původních 5700.

Náměstek hejtmanky současně připomněl, že příspěvek určený pro vlastníky nemovitostí sloužící k trvalému bydlení (rekreačních objektů se kotlíkové dotace netýkají) je možno získat nejen na zařízení, jež teprve budou instalována. O dotace je možno žádat i na již fungující zdroje tepla, pokud byly namontovány po 15. červenci 2015.

Deníku Kovács řekl, že žádost o podporu se u zařízení teprve plánovaných a již fungujících neliší; v obou případech je nutné předložit stejné dokumenty, a to včetně dokladu o likvidaci starého kotle. Rozdíl je podle něj pouze v tom, že tam, kde je hotovo, už budou mít zájemci požadované doklady pohromadě – a tak lze předpokládat, že se k penězům dostanou rychleji. Mimochodem – získání kotlíkové dotace bývá během na dlouhou trať. V průměru to u jednoho zájemce trvá (od podání žádosti po vyplacení peněz) přes rok; kolem 400 dní. Z toho přes 200 dnů, až ke 280, připadá na „zdržení“ na straně žadatele, ať už související se shromažďováním dokladů nebo čekáním na dokončení prací, a kolem 120 dnů připadá na administrativní zpracování krajským úřadem (od kontroly žádosti po proplacení).

Přes počítač a pak na papíře

Podobně jako v minulé výzvě se žádosti registrují elektronicky, a to na webové stránce https://kotliky.kr-stredocesky.cz/zadost; následně je třeba do 20 dnů ještě doručit žádost na krajský úřad v papírové podobě: vytištěnou a podepsanou, doplněnou o požadované přílohy. I když „odkliknout“ odeslání žádosti bude možné až od 3. června po 10.00, s vyplňováním dat do formuláře mohou zájemci začít už nyní: lze si údaje připravit předem a uložit pro pozdější použití.

To vše jsou postupy známé už z minulosti. Podle Kovácsových slov je však třeba počítat s několika novinkami. Ta první má být příjemná: s vyplňováním žádosti může pomoci připravený videonávod. Další novinkou je omezení: podporu už na rozdíl od dřívějška nelze získat na jakékoli kotle spalující uhlí, a to ani na kotle kombinované, určené pro spalování uhlí a biomasy. Přehled konkrétních zařízení či technologií, na něž se k vyplácení kotlíkových dotací vztahuje, lze najít v seznamu Státního fondu životního prostřední na svt.sfzp.cz (kde je nutno vybrat 3. kolo – od 2019).

Třetí novinkou je možnost zálohových plateb pro vybrané skupiny žadatelů z vybraných regionů. Dosud se kotlíkové dotace vyplácely výhradně až po ukončení celého řízení. Nyní to v některých případech (a to pouze u zařízení, jež se teprve budou pořizovat) půjde i formou záloh. O zálohy mohou požádat mladí lidé od 18 do 29 let a senioři nad 65 let, pokud bydlí v takzvaných prioritních obcích (městech i vesnicích na určeném seznamu lokalit s nejhůř znečištěným ovzduším); nejvíc jich je na Kladensku, Mladoboleslavsku, Kolínsku – a především v nejbližším okolí Prahy. Občané z daných věkových skupin také mohou žádat o zálohy v případě, že bydlí v některém z devíti regionů vyhodnocených jako ekonomicky slabší. To se týká Městce Králové, Mšena, Příbrami, Rakovníka, Sedlčan, Slaného, Votic, Vlašimi a Zruče nad Sázavou. Do třetice se možnost zálohových plateb vztahuje na žadatele patřící mezi držitele průkazů pro osoby se zdravotním postižením – v tomto případě bez jakýchkoli omezení podle věku nebo bydliště.

Dotazy ústně i písemně

Pokud by žadatelé o kotlíkové dotace měli jakékoli nejasnosti, mohou se obrátit s dotazem na pracovníky krajského úřadu: prostřednictvím bezplatné telefonní linky 800 440 430 nebo e-mailem zaslaným na adresu kotliky@kr-s.cz.

Otázky a odpovědi ke kotlíkovým dotacím
* Co konkrétně dotace ve třetí vlně podporují?
- Předmětem dotace přidělované žadatelům bude podpora výměny původního kotle na pevná paliva s ručním přikládáním (1. nebo 2. emisní třídy) za:
+ tepelné čerpadlo,
+ kotel pouze na biomasu – s ručním přikládáním,
+ kotel pouze na biomasu – automatický,
+ plynový kondenzační kotel.

* Jaké jsou typy podporovaných zařízení a výše podpory?
- Žadatel může získat tento finanční příspěvek:
+ tepelné čerpadlo – 80 % způsobilých výdajů, maximálně 120 000 Kč,
+ kotel pouze na biomasu (automatické přikládání) – 80 %, maximálně 120 000 Kč,
+ kotel pouze na biomasu (ruční přikládání) – 80 %, maximálně 100 000 Kč,
+ plynový kondenzační kotel – 75 %, maximálně 95 000 Kč.
- Podpora bude jednotně navýšena o 7500 Kč v případě, že je výměna nového tepelného zdroje realizována v prioritní obci (podle seznamu lokalit s nejvíce znečištěným ovzduším). Jejich výběr provádělo Ministerstvo životního prostředí ČR na základě měření stavu čistoty ovzduší.

* Co může žadatel z dotace uhradit jako takzvané způsobilé výdaje?
- Za způsobilé výdaje jsou považovány náklady na stavební práce, dodávky a služby bezprostředně související s předmětem podpory, tedy výměnou tepelného zdroje, od 15. července 2015. Podrobná specifikace je uvedena v dotačním programu, který je dostupný na webových stránkách Středočeského kraje.

* Kdy se ve středních Čechách může žádat?
- Termín pro podání žádostí, od 3. června 2019 od 10.00 hodin do 30. června 2022 do 16.00 hodin, je uveden na úřední desce Středočeského kraje, dále na krajských webových stránkách a také na stránkách Operačního programu Životní prostředí, z kterého jsou kotlíkové dotace financovány.

* Jak se bude letos žádat?
- Žádat se bude elektronickou formou. Po zaregistrování elektronické žádosti, která je dostupná z krajských webových stránek, je žadatel povinen doručit nejpozději do 20 pracovních dní od data odeslání žádosti v elektronické podobě také vytištěnou a podepsanou žádost v papírové podobě se všemi náležitostmi a přílohami v obálce – a to na adresu Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5.

* Co se stane, když svůj starý kotel nevyměním?
- Od 1. 9. 2022 lze provozovat pouze taková zařízení, která splňují emisní třídu 3 a vyšší; (zákaz používání kotlů 1. a 2. emisní třídy bude platit bez ohledu na to, kdy byly pořízeny). Sankce za nedodržování této povinnosti může dosáhnout až do výše 50 000 Kč.

* Jaký byl zájem o kotlíkové dotace v 1. a 2. vlně?
- Pro 1. výzvu kotlíkových dotací bylo přijato celkem 6054 žádostí. Rada kraje schválila 4715 žádostí. Z projektu pak bylo proplaceno 4401 žádostí v celkovém obnosu 500 071 950 Kč a k tomu bylo proplaceno dalších 174 žádostí v hodnotě 20 882 933 Kč z krajských prostředků.
- Pro 2. výzvu kotlíkových dotací bylo přijato 5741 žádostí. Rada kraje schválila 4572 žádostí, přičemž zatím bylo proplaceno 2800 žádostí v objemu 316 milionů korun. V tomto případě proplácení stále pokračuje.

* Čím se 3. vlna dotací liší od té předešlé?
- Ve 3. výzvě již nebude dotace určena na pořízení kotle na uhlí, a to ani v kombinované podobě.

* Kolik je připraveno peněz? Na kolik zájemců se dostane?
Alokace je 515,5 milionu korun, což by mělo stačit pro cca 4,5 až pět tisíc žadatelů. Pokud bude velký zájem o dotaci, je ze strany ministerstva životního prostředí příslib finančního navýšení, minimálně o částku 60 milionů, která nebyla dočerpána v rámci 1. výzvy. Celkem by tak mělo být určeno pro žadatele ve Středočeském kraji 575 milionů.

* Je nějaká možnost předfinancování ze strany Středočeského kraje?
- Středočeský kraj nabídne možnost takzvané zálohové platby, a to mladým lidem od 18 do 29 let a seniorům nad 65 let v místech, která jsou takzvanými prioritními obcemi (jde o stejný seznam jako v případě bonusových plateb). Možnost zálohové platby se bude také týkat devíti plošně vybraných ekonomicky slabších regionů, a to Městce Králové, Mšena, Příbrami, Rakovníka, Sedlčan, Slaného, Votic, Vlašimi a Zruče nad Sázavou.
- Dále mohou o zálohovou platbu požádat držitelé průkazu pro osoby zdravotně postižené, bez ohledu na věkový limit a místo realizace ve Středočeském kraji.

* Zájem o kotlíkové dotace je velký. V Moravskoslezském kraji lidé vyčerpali dotační peníze za 54 vteřin. Do kraje jde přes půl miliardy. Za jak dlouho se rozebraly peníze u nás ve druhé vlně?
- V rámci druhé výzvy trvalo vyčerpání peněz ve Středočeském kraji v dotačním programu asi půl roku.

Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje