Vedení Lán podalo v rámci řízení vlivu stavby na životní prostředí nesouhlasné stanovisko s výstavbou stanice. V obci vzniklo občanské sdružení (k podobnému kroku se chystají i v Rynholci), občané podepisují protestní archy. Naopak firma Ekologie uvádí, že šíření zápachu ze stanice nehrozí.

Podle Karla Pleinera, zastupitele obce a zároveň jednoho z iniciátorů vzniku občanského sdružení Lány a Vašírov, zdravý prostor pro život, je alfou a omegou problému vzdálenost bioplynové stanice od zástavby rodinných domů. Ta od nejbližších obytných objektů v Lánech činí 1300 metrů, od Rynholce dokonce méně než kilometr. „Lze předpokládat, že v Lánech by v souvislosti se stanicí vzrostly hodinové koncentrace imisí. V průměru více než polovinu roku vanou v této oblasti větry směrem od místa plánované výstavby stanice směrem k obci,“ uvedl Pleiner.

Obdobný názor má i starosta Karel Sklenička. „Lány leží v údolí a třetinu dní v roce je zde inverze. Byli jsme se podívat v bioplynové stanici v Kněžicích u Nymburka a zápach tam je,“ prohlásil starosta.

Naopak kladenský primátor a předseda komise rady Středočeského kraje pro životní prostředí a zemědělství Dan Jiránek míní, že bioplynovou stanici v podobě navržené investorem lze považovat za ekologickou stavbu.
Určitý problém prý může být ve vhodnosti umístění zařízení, ale tuto otázku komise při rozhodování o souhlasném stanovisku s výstavbou nemá ve své kompetenci.

Obecní zastupitelstvo požádalo zdejšího obyvatele a odborníka na životní prostředí o vypracování posudku vztahujícího se k záměru vybudovat bioplynovou stanici, která má při zpracování odpadu a následné výrobě elektřiny a tepla využívat metodu takzvané anaerobní fermentace v uzavřených nádobách bez přístupu vzduchu.

„Vlastní proces fermentace je bezpečný a nevykazuje pachovou zátěž. Jiná je ale situace při navážení materiálu a jeho přípravě pro dávkování do fermentoru. Zde je velmi obtížné zamezit úniku zápachu. Nejsilnější vykazuje jateční odpad. Pokud se v biostanici třídí biologicky rozložitelný komunální odpad, tak i zde vzniká pachová zátěž. Třídírna sice bývá v uzavřené hale, ale vždy dojde k určitému úniku do volného prostředí. Rovněž fermentát - vyhnilá hmota, která je skladována v již otevřené nádrži, může vydávat zápach. Závisí to na druhu zpracovávaného materiálu a době zdržení ve fermentoru,“ uvedl ve zprávě Jaroš.

Zároveň dospěl k závěru, že reálné riziko zvýšené pachové zátěže bude mít negativní vliv na další rozvoj obce, a to zejména v poklesu zájmu investorů o toto území či úbytku obyvatel. Snížení atraktivity lokality se podle Jaroše projeví i na cenách stávajících nemovitostí snížením jejich současné hodnoty.
V těchto dnech mohou obyvatelé Lán vyjádřit své nesouhlasné stanovisko se záměrem výstavby bioplynové stanice svým podpisem na sběrných arších v prodejnách a na dalších místech.

„Tato aktivita není organizovaná občanským sdružením. Nejedná se o petici, neboť zde nejsou splněny všechny její podmínky. Na arších není například uvedeno, kdo tuto akci pořádá. Jedná se tedy spíše o podpisovou akci směrem k zastupitelstvu,“ sdělil Karel Pleiner.

Bouřlivou atmosféru lze očekávat na úterním zasedání lánského zastupitelstva v Hotelu Classic. Jeho hlavním bodem bude od 19 hodin právě projednávání záměru výstavby bioplynové stanice. Účast přislíbil také zástupce společnosti Ekologie Jiří Pergler.