V rozpočtu kraje pro letošní rok je na zajištění měření imisí vyčleněna částka 720 tisíc korun. Zdravotní ústav se dlouhodobě stará o měřicí stanice monitoringu škodlivin Kladno-Stehelčeves, Kladno-Buštěhrad a Kladno-Vrapice; meteorologové zajišťují měření v Mladé Boleslavi.

Na Kladensku sledují měřicí stanice především koncentrace prachových částic (PM10). Laboratorně se také vyhodnocují čtrnáctidenní směsné vzorky pro mapování výskytu těžkých kovů (arsenu, kadmia, olova, niklu, chromu a manganu).
Automatický monitoring meteorologů v Mladé Boleslavi sleduje polétavý prach (částice PM10 i PM2,5), oxidy dusíku, přízemní ozon i benzen.

Naměřené hodnoty jsou k dispozici prostřednictvím webu meteorologického ústavu a rovněž vkládány do databáze ISKO (Informačního systému kvality ovzduší), jejímž prostřednictvím se údaje o znečišťujících látkách dále celorepublikově zpracovávají.