Kladeňáci se už sice s člověkem, jenž měl problematiku na starosti rozloučili, nicméně, pokutu zaplatí. "Věc řešilo únorové zastupitelstvo v bodu 5B a bylo to jednohlasně schválené. Zastupitelé rozhodli na návrh vedení města o ukončení mandátních smluv s oprávněnou osobou k provozování kanalizace ČOV Kladno - Švermov. Bývalá oprávněná osoba neučinila při zacházení se závadnou látkou, čistírenskými kaly, přiměřená opatření, aby tyto látky nevnikly do povrchových vod Dřetovického potoka a neohrozily jeho prostředí. Tím hrubě porušila své povinnosti plynoucí z mandátních smluv. Z tohoto důvodu byly mandátní smlouvy ukončeny, bývalá oprávněná osoba svoji vinnu uznala a zavázala se uhradit městu 50 procent celkových nákladů vzniklých nejen smluvní pokutou, ale také následnou sanací retenční nádrže Dříň, včetně otevřeného úseku mezi koncem zatrubněného odtoku z retenční nádrže a břehem Dřetovického potoka," sdělila k problematice mluvčí kladenského magistrátu Lenka Růžková.

Jak říká Robin Náse z Oblastního inspektorátu Praha, oba subjekty neučinily při zacházení se závadnou látkou – čistírenskými kaly přiměřená opatření, aby tyto látky nevnikly do povrchových vod, Dřetovického potoka, a neohrozily jeho prostředí. V únoru 2016 ověřovali inspektoři ČIŽP informace o údajném ukládání čistírenských kalů do dešťové retenční nádrže Dříň na pozemku Vrapice. „Zjistili jsme, že v retenční nádrži je skutečně uložen čistírenský kal, který dále unikal odtokem až do Dřetovického potoka. Ověřili jsme, že se jedná o přebytečný kal z ČOV Švermov, kterou provozuje Statutární město Kladno a ČOV Hostivice, jejímž provozovatelem jsou Technické služby Hostivice,“ řekl Náse.

Na místě a následně příkazem byla vlastníkovi retenční nádrže, kterým je Statutární město Kladno, uložena opatření k nápravě, a to okamžité zabránění dalšího odtoku kalu a jeho bezodkladné odstranění z nádrže a přítoku do Dřetovického potoka. Odebrány byly také vzorky a analýzou bylo prokázáno, že uložené kaly vykazují charakter látek závadných. „Přebytečný kal obsahoval podle provedených rozborů velké množství organických látek, které podléhají dalšímu rozkladu a mají proto nepříznivý vliv na kyslíkovou rovnováhu. K tomu jsme přihlédli při stanovení výše pokuty,“ řekl Náse.

Oba provozovatelé se odvolali, odvolací orgán (MŽP) však obě rozhodnutí inspekce potvrdil. Technické služby Hostivice podaly proti rozhodnutí žalobu k soudu.