Kladenská radnice se přesto rozhodla jít svou cestou a pro získání objektivity nechala vypracovat průzkum veřejného mínění. Odborníci z najaté agentury proto oslovili vybraný vzorek obyvatel, aby se v dotazníku vyslovili se svými požadavky. Po několika měsících je znám výsledek.

Průzkum veřejného mínění pomohl nalézt podobu Růžového pole. Využití dosud nezastavěného území mezi Bažantnicí a Unhošťskou ulicí umožnila změna územního plánu, kterou prosadilo předchozí vedení kladenské radnice. Svým postupem změnilo zemědělskou půdu v zastavitelné území.

“Nová výstavba či jiné využití do té doby prázdného území s sebou vždy nese obavy a otevírá prostor pro diskuse o jeho podobě. V případě Růžového pole je situace o to složitější, že se jedná o soukromé pozemky. Těžko na nich proto může vzniknout pouze rekreační projekt či sportoviště, nebo kulturní zařízení. Proto jsme ve spolupráci s renomovanou agenturou pro výzkum veřejného mínění zjišťovali postoj Kladeňáků k možným změnám,“ říká primátor Milan Volf. 

Na vysvětlenou ještě dodává: „Proto jsme ve spolupráci s renomovanou agenturou pro výzkum veřejného mínění zjišťovali postoj Kladeňáků k možným změnám. Výsledky šetření jsme následně projednali se zástupci majitelů pozemků a možným investorem. Ti je zapracovali do svých plánů.”Více než polovina obyvatel v průzkumu podpořila změnu území a jeho využití i pro výstavbu plánovaného hypermarketu Globus.

“Zásadní podmínkou je ovšem současné vytvoření zelených ploch, parků, sportovišť, výsadba mnoha desítek stromů a ochrana vodních zdrojů, které jsou v této lokalitě,” doplnil kladenský primátor Milan Volf (Volba pro Kladno). U lesoparku Bažantnice je proto velký prostor právě pro park, in-line dráhu, vzniknout by zde měly tenisové kurty a hala, které by následně měly přejít do majetku města. Součástí projektu je rovněž vytvoření nové vodní plochy.

“Pro větší názornost jsme nechali zpracovat studii. Její podoba je projednaná s majiteli pozemku i investorem. Celou lokalitu je nutné řešit jako celek, tedy včetně navazující bytové výstavby a i takových detailů, jako je ochrana vodních zdrojů od Bažantnice až k Velkému Přítočnu. Navíc námi předkládaný návrh jednoznačně garantuje, že na Růžovém poli nevyroste jakýkoliv jiný komerční nebo jiný projekt, který obyvatelé nechtějí,” doplnil Milan Volf.

Na Růžovém poli by měla vzniknout plnohodnotná pobočka řetězce Globus, který patří mezi vůbec nejkvalitnější síť na trhu, oceňovanou veřejností.

“Proto jsme s jeho investory vstoupili do jednání a hledáme nejlepší variantu pro naše město,” dodal primátor.

Projekt využití Růžového pole počítá s budoucí bytovou výstavbou dále směrem k Velkému Přítočnu. Změna územního plánu tak umožní vytvoření nové části města, včetně nových bytů, po nichž je na Kladně stále velká poptávka. V průzkumu se respondenti, kterých bylo více než 700, výrazně postavili proti variantě výstavby zimního stadionu, prosazované minulým vedením města. Kombinace komerčních, rekreačních a bytových ploch je naopak podle průzkumu nejvhodnější variantou.

Základní výsledky průzkumu veřejného mínění: 
Povědomí o stávající vlastnické struktuře v lokalitě Růžového pole a plánované výstavbě není příliš vysoké. Jen čtvrtina obyvatel Kladna má informaci o tom, že nezastavěná plocha je v soukromém vlastnictví, a představu o plánované výstavbě má 36 % z nich (dalších 23 % o ní jen něco zaslechlo).

Skupiny, které s plánovanou změnou územního plánu na Růžovém poli souhlasí, a které s ní nesouhlasí, jsou poměrně vyrovnané.

Návrh změn, který počítá s tím, že by zde vznikla nová obchodní zóna podporuje 54 % 

Naopak vznik rekreačních ploch podporuje 66 % a parků 77 %. 

Dříve plánovaná výstavba zimního stadionu je podporována pouze 25 % obyvatel (68 % je proti)

Parametry výzkumu: 
Finální velikost výběrového souboru: 722 respondentů
Způsob sběru dat: Kombinace CAPI (osobní dotazování s využitím notebooků) a CATI (telefonické dotazování na mobilní telefony a pevné linky) v poměru 55:45. 
Kombinace různých způsobů sběru dat umožňuje lepší pokrytí jednotlivých částí populace.