Benzol, dehet či fenolové a amonné vody. Také tyto látky byly nalezeny v půdě bývalých koksoven v areálu Koněva. Město Kladno si nechalo zpracovat analýzu rizik staré ekologické zátěže v této oblasti. Z výsledků vyplývá, že současný stav území neohrožuje zdraví a životy lidí, kteří sem občas zavítají. Zdržovat se zde ale déle je riskantní.

Podle Miroslava Bernáška, prvního náměstka primátora Kladna, bylo cílem analýzy zjistit aktuální stav znečištění a posoudit varianty nápravy. „Územní plán tuto lokalit definuje jako průmyslovou zónu a analýza nám pomůže zjistit, zda a za jakých podmínek by bylo možné využít plochy i pro drobnější výrobu a obslužnou sféru,“ vysvětlil Bernášek.

Jedna z navrhovaných variant řešení počítá s odtěžením znečištěné zeminy a s dočištěním podloží. Případné zbytkové znečištění by bylo monitorováno a ponecháno k rozkladu přírodními procesy. Náklady na tuto variantu jsou odhadovány mezi 150 až 200 miliony korun. Území by pak pro další podnikání mohlo být využitelné po dvou letech.

Zatím byla analýze provedena v koksovnách a někdejším olejovém hospodářství, tedy na rozloze přibližně sedmi hektarů. V plánu je obdobným způsobem postupovat na dalších 300 hektarech někdejší Poldi.

Náklady na pořízení analýzy části Koněva činily kolem tří milionů korun. Z této částky pokryla 2,7 milionu dotace. Bez příspěvku státu se neobejde ani průzkum zbytku Poldovky.V rámci analýzy Koněva provedla specializovaná firma v uplynulých měsících 60 mělkých sond, 15 hydrogeologických vrtů do hloubky až padesáti metrů, chemické analýzy 191 vzorků zemin, 26 odpadů, 14 vzorků vod a plynometrické a geofyzikální měření.

Yvona Jonášová z této firmy sdělila, že současný stav lokality se pravděpodobně podílí na snížení kvality vody v Dřetovickém potoce. „To ale nebylo možné zcela potvrdit. S jistotou však víme, že nedošlo ke kontaminaci podzemních vod ve větších hloubkách.“ poznamenala Jonášová. Pokud se však prý situace nebude řešit, hrozí do budoucna v souvislosti s postupným zaplavováním bývalých šachet problém. Stoupající hladina se dostane až do ekologicky znečištěných vrstev a nebezpečné látky ¨se začnou vyplavovat do okolí.

„Teď nás navíc čeká najít lokální místa dalších zátěží v bývalém SONP, tedy třeba i ve staré Poldovce a na Dříni. Máme připravenu žádost o dotaci na tuto analýzu,“ informoval náměstek Bernášek.