Občané Pcher a přidružené místní části Theodor se obávají o svůj život. Kvůli tomu, že by v jedné z chátrajících továrních hal měl být údajně v dohledné době velkosklad 21 tun chloru, je zde reálné nebezpečí obecného ohrožení jedovatou látkou.

Sklady tohoto druhu jsou v České republice pouze dva, a to v neratovické Spolaně a Ústí nad Labem. Přestože občané Pcher ani Theodoru nebyli prý dostatečně o podnikatelském záměru společnosti GHC Invest vedením obce informováni prostřednictvím vývěsky či rozhlasu, podařilo se jim naštěstí včas získat potřebné informace, sepsat nesouhlasnou petici (126 podpisů z 360 lidí žijících v části Theodor) a odeslat ji krajským úředníkům.
Kvůli tomu, že se několik zoufalých obyvatel obce obrátilo o pomoc i na Kladenský deník, situaci jsme se rozhodli podrobně sledovat.

Akce je sice stále ve fázi vývoje a zjišťování skutečností a není zatím důvod k panice, přesto občané chtějí získat co nejvíce informací o tom, jaké nebezpečí jim skutečně hrozí.

I když zastupitelé Pcher obdrželi v polovině letošního roku informaci o tom, že v bývalé továrně bude uskladněno pouze malé množství bazénové chemie a chemie na úpravu vody, opravdový podnikatelský záměr je ale, podle některých, o poznání většího rozsahu. Lidem se navíc nelíbí to, že tak nebezpečná chemikálie by měla být uložena v území, které je poddolované a několik měsíců v roce je určeno jako letový koridor.

„Na konci července schválila rada obce žádost firmě GHC Invest ohledně umístění skladu chloru, a to na základě předložených prospektů, že vozí chlor v sudech a lahvích a zásobují tím bazény a vodárny. Osmnáctého srpna zaslal Krajský úřad Středočeského kraje na OÚ Pchery a dalším dotčeným úřadům oznámení o zahájení zjišťovacího řízení záměru Distribučního skladu chloru v obci Pchery–Theodor společně s vypracovaným hodnocením vlivů na životní prostředí od firmy EKOAUDIT, spol. s r.o., z Brna, ve kterém jsou popsány toxické účinky skladované látky chloru. Zde bylo poprvé uvedeno, že se jedná o třetí největší sklad v Čechách, a to po Ústí nad Labem a Neratovicích. V katastrofickém scénáři jsou dále vyhodnoceny rychlé a silné smrtící účinky skladovaného chloru pro případ, že by se uvolnilo do ovzduší jen pět procent skladovaného množství,“ uvedl zastupitel obce Pchery Jan Petr.

Stejně jako další obyvatelé, kteří se zamýšleným skladem chloru ve Pcherách nesouhlasí, viní především vedení obce, že je včas neinformovalo o všech možných rizicích. Tomuto tvrzení starosta Pcher oponuje.

Od chvíle, kdy jsem dostal žádost od firmy, že sem chlor chtějí dát, jsem dal vše na vědomí zastupitelům. Ti to jednohlasně odsouhlasili. Někteří lidé ale celou záležitost zveličili, a bez toho, že by mi to dali na vědomí informovali krajský úřad. Z toho vycházejí všechna nedorozumění. Podle mých posledních informací by v areálu mělo být uskladněno něco kolem dvaceti litinových sudů s nimiž nebude dále manipulováno. Divím se, že někdo kvůli tomu dělá tolik povyku. Do vodárny se také vozí chlor a nikdo to neřeší, natož aby se tam lidé báli bydlet,“ vysvětlil starosta Pcher František Dufek.

Kvůli tomu, že stále ještě není definitivně zpracován veškerý materiál o tom, jaký by mohl mít sklad skutečný dopad na životní prostředí a nejbližší okolí, současní majitelé objektu ve Pcherách na Theodoru, kde by měl být chlor firmou GHC Invest umístěn, se k záležitosti odmítli blíže vyjádřit.

„Dokud k tomu nevydají stanovisko příslušné instituce, které sklad povolí, nebudeme sdělovat žádné termíny, podrobnosti ani záměr investora. Čekáme pouze na to, zda dostaneme kladné nebo záporné rozhodnutí. My jsme jen majitelé objektu. Pokud půjde vše podle plánu, preferovali bychom spíše střednědobý nájemní vztah,“ uvedl za společnost Constyl Pavel Sadílek.

Přestože firma nemá zjevně co skrývat, Kladenský deník do objektu odmítla pustit z důvodů, že by fotografie současného stavu budovy byly zavádějící. Aby distribuční sklad chloru ve Pcherách mohl vzniknout, stanovil krajský úřad firmě následující podmínky:
– zajistit manipulaci s obaly pouze v prostoru skladu,
– zpracovat bezpečnostní dokumentaci podle požadavků zákona č. 59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií,
– zpracovat provozní řád skladu a pokyny pro případ úniku chloru,
– zpracovat požární dokumentaci,
– minimalizovat chyby způsobené obsluhou skladu a dopravních prostředků,
– trasy dopravy chloru volit s ohledem na hustotu obytné zástavby a rizikovost komunikací.

V průběhu zjišťovacího řízení Krajský úřad Středočeského kraje neobdržel kromě nesouhlasného vyjádření inženýra Jana Petra a Vladimíry Petrové jiné nesouhlasné vyjádření.

Připomínky obou se týkají především nedostatečných informací o bezpečnosti obyvatel lokality Theodor, obav o životní prostředí a ohrožení chráněných živočichů dle zákona č. 114/1992 Sb. V případě havárie by byly vyřešeny v souhrnném vypořádání.

„S ohledem na povahu a rozsah záměru, jeho umístění a charakteristiku předpokládaných vlivů záměru na veřejné zdraví a životní prostředí dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr nebude dál posuzován z hlediska vlivů na životní prostředí. Podmínky závěru zjišťovacího řízení byly stanoveny na základě oznámení a požadavků vyplývajících z vyjádření obdržených v rámci zjišťovacího řízení,“ uvedl k problému vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství Středočeského kraje Jaroslav Obermajer.

Dodal, že závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů. Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím vydaným ve správním řízení a nelze se proti němu odvolat.

Přestože se Kladenský deník opakovaně pokoušel kontaktovat také firmu GHC Invest (potenciálníhoinvestora a provozovatele skladu), aby se k problému vyjádřila, ani po několika pokusech vedení společnosti neprojevilo zájem s novináři komunikovat.