Většina hlasujících je sice proti masivní výstavbě ve stávající navrhované podobě, avšak dle zápisu okrskové volební komise není výsledek pro obce závazný a zastupitelstvo se jím tedy nemusí řídit. Podle iniciátorů referenda je platné, neboť se ho zúčastnilo 68 procent oprávněných voličů obce, ale komisaři tvrdí, že proti výstavbě nebyla nadpoloviční většina zúčastněných. Nyní se posouzením proto zabývají právníci.

Jak potvrdil Jaroslav Hráský iniciátor referenda a zmocněnec přípravného výboru referenda z volebního uskupení „Pro zachování charakteru a tradic našeho Přítočna“, které v letošních volbách získalo 3 mandáty ze 7, odpůrci výstavby se obávají především toho, že jejich obec stavbou 27 třípodlažních bytových domů ztratí navždy ráz vesnice a území se poté promění v přelidněné sídliště, které navíc vznikne na ploše pouhých zhruba tří hektarů.

„Referenda se zúčastnilo 540 obyvatel z celkového počtu 807 oprávněných voličů. Je pro nás nepřijatelné, aby se z Velkého Přítočna stalo město a vyrostly zde třípodlažní bytové domy. Ani případné snížení domů přiléhajících bezprostředně současné zástavbě o jedno podlaží, jak údajně developer nabízí, neřeší nic co se týče počtu nových obyvatel obce. I my chceme, aby se obec rozvíjela, ale přirozenou formou výstavby rodinných domů, což je ostatně zakotveno i v základním konceptu rozvoje obce v platném územním plánu. Nyní běží zákonná desetidenní lhůta na to, abychom si ověřili, zda vše, co obsahuje zápis o výsledku referenda, je v pořádku a případně dali podnět ke krajskému soudu k jeho změně,“ sdělil Jaroslav Hráský.

Změna územního plánu

Přestože se na první pohled jeví vše zřejmé, odpůrci patrně promeškali svůj čas v době, kdy se projednával stávající územní plán obce, což se dělo před několika lety. Nikdo s nesouhlasnými připomínkami tehdy nevystoupil. „To byla naše jediná chyba, že jsme si toto v minulosti nehlídali. Když se dělala změna územního plánu, vše proběhlo ve zrychleném řízení. I poté když se projednávala územní studie výstavby na předmětných pozemcích, tuším v září 2020, v pozvánce na zasedání zastupitelstva obce byl projednávaný bod pojmenován jako studie pro lokality Z3, Z4, Z5 a Z6. Kdybych na zasedání tehdy byl, tak bych si vyžádal materiály a veřejná diskuse by se pravděpodobně rozběhla již tehdy. Zkrátka jsme spoléhali na to, že námi volené zastupitelstvo bude hájit zájmy svých občanů a obce proti zájmům developerů a toho nezbývá než, z dnešního pohledu, litovat,“ dodává Hráský a k vyhlášenému referendu ještě doplňuje: „To, že vedení obce preferuje spíše zájem developera než občanů obce, dokresluje i to, že referendum jsme museli proti odporu vedení obce prosadit až soudním rozhodnutím. Zastupitelé vyhlášení referenda i při splnění všech jeho formálních náležitostí, odmítli“.

Tomu dosavadní starosta Jan Burger, který svou pozici ve volbách obhájil, oponuje. Společně s kolegy ze sdružení SNK ve Velkém Přítočně získali 4 mandáty. „Je třeba se na celou věc dívat v dlouhodobém časovém horizontu, tedy v průběhu osmi až deseti let i delším. Pro nás je důležité, že developer, který zde chce stavět, není ten, kdo přijde, vytěží území a odejde, ale hodlá se podílet i na infrastruktuře obce. Co se týká výstavby, jedná se o malé bytové domy ve výšce do deseti metrů, v některých případech byla dokonce tři podlaží snížena na dvě. Vše zpracovávala renomovaná architektonická kancelář. Projekt vychází i z toho, že za tímto územím bude jednou obchvat Kladna. Vznikne proto i park, který odcloní a odhluční obchvat,“ vysvětlil starosta Burger a zároveň dodal, že investor se smluvně zavazuje i k tomu, že uhradí projekt na rozšíření základní školy, včetně druhého stupně, vytvoří i projekt na samostatnou tělocvičnu se zázemím pro fotbal a ostatní sporty,“ potvrzuje starosta Velkého Přítočna.

Výše zmíněný park o rozloze zhruba 2,5 hektaru následně investor daruje obci a stejně tak opravené komunikace. Součástí investic bude i podílení se na intenzifikaci čistírny odpadních vod. Aktuálně má Velké Přítočno 1044 obyvatel, výstavbou jejich počet naroste až na 2000.