Mimořádně svolané zastupitelstvo Slaného, které se konalo v pondělí 2. března v 16 hodin odpoledne a trvalo pouhých pět minut, vyvolalo mezi Slaňáky opět velkou vlnu emocí.

Jelikož nebyl schválený program obsahující, kromě diskuze, jediný další bod, a to pozastavení výkonu rozhodnutí rady města ze 4. února o přípravě výběrových řízení na vedoucí funkcionáře městem řízených organizací a zrušení již vypsaných či ukončených výběrových řízení, starosta jednání posléze ukončil.

To se ale zejména lidem z opozice nelíbí a jsou přesvědčeni, že starosta nebyl v právu a neměl jednání ukončit.

Kladenský deník dal prostor oběma stranám a přináší svým čtenářům duel, kde jsou uvedeny argumenty jak radnice tak opozice. Podle opozičního zastupitele Pavla Bartoníčka (OMS), jenž se v záležitosti angažuje, je tisková zpráva vydaná městem a na ni navazující vyjádření některých členů koalice jednou velkou mystifikací.

Vyjádření radnice:

Pozastavení výkonu rozhodnutí rady města o přípravě výběrových řízení na vedoucí funkcionáře městem zřizovaných organizací a zrušení již vypsaných či ukončených výběrových řízení (jedná se pouze o výběrové řízení na velitele Městské policie a jednatele Veřejné sportovní haly (VSH). Žádné výběrové řízení dosud ukončeno nebylo, výběrové řízení na ředitele Nemocnice Slaný rada zrušila).

Pavel Bartoníček (OMS):

V tuto chvíli se jedná opravdu pouze o dvě výběrová řízení, ale usnesení rady města ze 4. února hovoří o přípravě výběrových řízení na vedoucí funkcionáře městem řízených organizací a nikdo z vedení města neřekl, že se to týká jen některých organizací.

Naopak člen rady Ladislav Peška (KSČM) na svém webu v článku Výběrová řízení jasně píše: "Předpokládá se, že v dalších dnech budou postupně vypsána výběrová řízení na vedoucí funkce i v dalších městem zřizovaných organizacích." Toto vyjádření nikdo z členů vedení města nepopřel ani nedementoval, ačkoliv na to byly opozičními zastupiteli vzneseny dotazy.

Vyjádření radnice:

Tento bod byl projednáván již na posledním jednání zastupitelstva (11. 12.2.) a nebyl zastupitelstvem schválen.

Pavel Bartoníček (OMS):

Tato záležitost byla projednávána v rámci diskuse na posledním uskutečněném zasedání zastupitelstva někdy po půlnoci z 11. na 12. 2. Kdyby nedošlo k odchodu několika zastupitelů před koncem jednání zastupitelstva (z nichž minimálně tři opoziční zastupitelé by pro usnesení hlasovali), usnesení navrhující pozastavení výkonu rozhodnutí rady města ze 4. 2. o přípravě výběrových řízení na vedoucí funkcionáře městem řízených organizací, by bylo schváleno.

Vyjádření radnice:

Již tehdy byli jeho navrhovatelé upozorněni, že takto formulovaný bod je v rozporu se zákonem obcích, stejně jako i v další následné komunikaci mezi zastupiteli.

Pavel Bartoníček (OMS):

Usnesení, které jsem přednesl (Zastupitelstvo města žádá starostu města Pavla Záloma o pozastavení výkonu rozhodnutí rady města ze 4. 2. o přípravě výběrových řízení na vedoucí funkcionáře městem řízených organizací a zrušení již vyhlášených výběrových řízení) není, podle mého názoru, v rozporu se zákonem a jestli takový názor zazněl, což jsem ale nezaslechl, nebyl podložen žádnou relevantní citací zákona o obcích.

Vyjádření radnice:

I přesto se rozhodla skupina zastupitelů požádat starostu o svolání mimořádné zasedání zastupitelstva. Žádost na svolání zastupitelstva byla ve formulaci usnesení od počátku v rozporu se zákonem, který navrhovaný postup neumožňuje,

Pavel Bartoníček (OMS):

Žádost o svolání zasedání zastupitelstva neobsahovala návrh usnesení. Z toho důvodu nemohlo být usnesení v rozporu s ničím, kromě neochoty členů rady města, projednávat záležitost, kterou již oni „mocensky a silově"rozhodli a nehodlali od ní ustoupit ani pod případným tlakem většiny zastupitelstva.

Vyjádření radnice:

Žádost na svolání zastupitelstva byla ve formulaci usnesení od počátku v rozporu se zákonem, který navrhovaný postup neumožňuje, protože: „Pravomocí pozastavit rozhodnutí rady je nadán pouze starosta obce, a to na základě zákona o obcích, pokud má za to, že je nesprávné. Věc pak má povinnost předložit k rozhodnutí na nejbližším zasedání zastupitelstva obce.

Zastupitelstvo obce na základě takového návrhu může rozhodnout o zrušení usnesení rady obce dle zákona o obcích. O pozastavení usnesení rady tak může rozhodnout pouze starosta, nikoliv zastupitelstvo.

Pavel Bartoníček (OMS):

Zákon o obcích hovoří zcela jasně: Starosta pozastaví výkon usnesení rady obce, má-li za to, že je nesprávné. Věc pak předloží k rozhodnutí nejbližšímu zasedání zastupitelstva obce. Zastupitelstvo obce rozhoduje o zrušení usnesení rady obce, jsou-li mu předložena k rozhodnutí.

Zákonným postupem tedy podle mne je, že zastupitelstvo města požádá starostu o pozastavení výkonu usnesení rady města a on následně na nejbližším zasedání zastupitelstva tuto věc předloží zastupitelstvu k rozhodnutí. Oboje by šlo uskutečnit v rámci jednoho jednání zastupitelstva, kdyby byla vůle, ale nic nebrání tomu, dodržet doslovné znění o nejbližším zasedání zastupitelstva.

I kdyby se starosta odmítl řídit usnesením zastupitelstva, což by bylo velmi neobvyklé a přineslo by patrně hlasování směřující k jeho odvolání, ministerstvo vnitra zastává názor, že zastupitelstvo obce jakožto její vrcholný orgán může rozhodnout bez předchozího rozhodnutí starosty dle zákona o obcích o zrušení takového usnesení rady, které bylo přijato v nevyhrazené pravomoci rady, abych citoval ze stanoviska ministerstva, které obdržel místostarosta Pavel Zlámal elektronicky 20. 2. a teprve 2. 3. s ním seznámil zastupitele města způsobem, že toto stanovisko leželo na místech jednotlivých zastupitelů. Kdyby byl zájem řešit obavu z možného rozporu se zákonem, byl pro to čas minimálně celého pracovního týdne, respektive 11 dní celkem.Zájem řešit ale vedení města a někteří s ním spojení koaliční zastupitelé evidentně neměli.

Vyjádření radnice:

Pokud by zastupitelé hlasovali o takto formulovaném usnesení, dostali by se svým rozhodnutím do konfliktu se zákonem. Tato skutečnost byla přímo na jednání doložena stanoviskem ministerstva vnitra k dané věci.

Pavel Bartoníček (OMS):

Usnesení, které jsem přednesl na posledním uskutečněném zasedání není podle mého názoru v rozporu se zákonem. A i kdyby zde byl rozpor ve formulaci, nebyl by nejmenší problém text případného usnesení upravit. Navíc program zasedání neobsahoval znění usnesení a tak ani jasnovidec nemohl vědět, o jakém usnesení by se případně hlasovalo a zda by mohlo jít o konflikt se zákonem.

Vyjádření radnice:

Zastupitelé tak neschválili program mající jediný bod a jednání zastupitelstva bylo ukončeno.

Pavel Bartoníček (OMS):

Na programu zasedání byly dva body, tím druhým byla diskuze. Proč se vedení města obávalo diskuze se zastupiteli, občany města a svými voliči je otázkou, na kterou již městem koluje řada odpovědí. Není možné nevzpomenout hesla z konce roku 1989 Kdo se bojí opozice, ten se bojí o pozice.

Vyjádření radnice:

Je s podivem, že pod takto formulovaný požadavek na svolání zastupitelstva připojili podpisy bývalý starosta a dva místostarostové, kteří by měli uvedené skutečnosti ze své předchozí praxe znát a naopak pomáhat novým zastupitelům v orientaci v dané tématice.

Pavel Bartoníček (OMS):

Bývalý starosta a dva místostarostové, z nichž jedním jsem já sám, se snaží novým zastupitelům pomáhat i poukazováním na nedokonalosti v navrhovaných usneseních, či zveřejněných zápisech.

Vedení města a někteří koaliční zastupitelé však tuto věcnou pomoc vydávají za opoziční boj a odmítají všechny rady. Víc dělat ze strany nás, zkušenějších zastupitelů, není možné. Námi podávané rady musí mít někdo chuť vyslechnout, ne proti nim bezhlavě útočit a vyhýbat se diskuzi či se jí snažit omezit, aby k ní raději ani nedocházelo.

SLOUPEK KATEŘINY HUSÁROVÉ

RING VOLNÝ

Slánská zastupitelstva, kterých se konalo od podzimních voleb už celkem pět, si řada místních obyvatel nenechává ujít. Už jen proto, že i když se nic nedozvědí a jednání se nikam neposunou, rozhodně se v sále pokaždé něco děje.

Jak vtipně glosovala moje kamarádka, i v pondělí šli mnozí okukovat toto mimořádné zasedání s předtuchou, že se bude přinejmenším opět odvíjet scéna ve smyslu: tys mi načural do písečku, tak já ti rozšlápnu bábovičku.

Ti, kteří očekávali slovní přestřelku nebo nekonečné dohady dlouho přes půlnoc, měli smůlu. Jednání bylo totiž po pěti minutách odpískáno s tím, že nebyl odsouhlasen jeho program. Nakonec, minule se dohadovali do dvou do rána, takže pětiminutovka těm, kteří nechali mimořádnou schůzi svolat, musela stačit. A šlo se domů.

Kamarádka to dále okomentovala slovy: po (s)konání zastupitelstva mělo zhruba 150 přítomných lidí v sále potřebu svěřit své pocity známým a poslat to dál. Největší prospěch měli proto z pondělního fiaska mobilní operátoři. Já říkám, jestli to tak půjde dál, určitě se to na jejich zisku projeví i příště.

Jelikož více než třetina slánských zastupitelů je i nadále neodbytná a se školní pondělní pětiminutovkou nevystačila, žádají, aby se mohli sejít i příště.

Poslední slovo má vždy starosta. Záleží tedy pouze na něm, na kdy vyhlásí šesté kolo a na jak dlouho vpustí tentokrát soupeře do ringu.