Firma sice chybu přiznala, nicméně náklady, které původně dosahovaly 30 milionů korun, se tím výrazně navýší. Kvůli tomu je zapotřebí zakázku nově vysoutěžit, poněvadž se stává nadlimitní. Stavba se tím zastavuje a pokračovat se bude nejdříve zjara. Město Slaný předalo již věc právníkům. Zimní stadion bude od října i tak v provozu.

„Po zahájení prací byly zhotovitelem zjištěny rozpory mezi skutečností a zadávací dokumentací. Jednalo se především o významný rozdíl mezi výměrou plochy ocelové konstrukce, která měla být otryskána a následné natřena. Skutečná výměra plochy, ve srovnání s výkazem výměr zpracované dokumentace, je o 3 057 metrů čtverečních vyšší, což mimo jiné představuje navýšení ceny díla o cca 10 milionů korun,“ uvedla vedoucí Odboru správy majetku Ivana Hádková.

„Při demontáži střešní krytiny bylo navíc zjištěno, že se tato neskládá pouze ze 3 asfaltových vrstev, které projektant stanovil ve výkazu výměr, ale ze 7 vrstev, přičemž tyto jsou slité do jedné vrstvy a přitavené do dřevěného podkladu – záklopu střechy. Tento stav přináší nejen zvýšené náklady na likvidaci a uložení odpadu na skládce, ale zejména ztíženou pracnost při demontáži stávající střechy a představuje i další navýšení ceny díla o 5,5 milionu korun,“ dodala Hádková.

Nárůst ceny o šedesát procent

Zjištěné vícepráce znamenají nejenom posun realizace díla, ale zejména nárůst ceny díla o 60 procent proti původní ceně veřejné zakázky, která činila cca 27,1 milionu korun, což je v rozporu s pravidly nastavenými zákonem o zadávání veřejných zakázek.

Místostarosta Radek Vondráček k problému doplnil: "Prostřednictvím právní kanceláře se nám podařilo dohodnout se současným zhotovitelem na rozsahu prací směřujících k dokončení části stavby a prací provedených za účelem zabezpečení a zprovoznění objektu. Náhradu škody za vadný projekt a ostatní škody vzniklé v souvislosti s novou veřejnou zakázkou budeme s nejvyšší pravděpodobností uplatňovat po projektantovi.“ Celková cena za již uskutečněnou část stavby rekonstrukce zimního stadionu činí 17,5 milionu korun bez DPH. Tyto finanční prostředky jsou již zahrnuty v rozpočtu města na letošní rok, takže se s nimi počítá.

Jednatel Víceúčelové sportovní haly Radek Hlavatý upřesnil informace ke zprovoznění haly, „Do 8. října by měly být dokončeny práce uvnitř haly, poté začne vyklízení a vyčištění ledové plochy. Tu začnou naši pracovníci temperovat. Budou také připravovat led, který by měl být sportovcům k dispozici již od 13. října,“ uzavřel jednatel Hlavatý.