První schválená žádost se týkala projektu Analýza rizik plynoucí ze znečištění horninového prostředí a podzemních vod jižního okraje města Slaný. Celkové náklady na projekt jsou 4,3 milionu korun a finanční podpora ze strany Operačního programu životního prostředí 3,65 milion.

V roce 2008 zde byla podle manažerky rozvoje města Martiny Prokešové zjištěna kontaminace podzemních vod ve studni u ploché dráhy. Studniční voda měla výrazně kyselou reakci s vysokými obsahy toxických kovů, a to zejména zinku, niklu a arzénu. O původu tohoto znečištění je vedeno mnoha spekulací, zdrojem by mohlo být historické využití pozemku, na kterých je od 50. let minulého století vybudován plochodrážní stadion, k demontáži tanků po druhé světové válce, bývalá skládka toxických odpadů nebo také prostor letiště, kde byly v minulosti údajně uloženy agrochemikálie.

„Cílem projektu je provedení průzkumných prací a zpracování analýzy rizik negativních dopadů na člověka a složky životního prostředí vyplývající z existence případného znečištění," informovala manažerka rozvoje města Slaný Martina Prokešová.

Modernizace městského rozhlasu

„Na základě vyhodnocených prací a analýzy rizik posoudit závažnost existujících a potencionálních nebezpečí plynoucích z existence této ekologické zátěže a případně navrhnout nápravná opatření," dodala manažerka.

Druhým schváleným projektem je zpracování digitálního povodňového plánu pro město a vybudování varovného systému, do něhož spadá i úprava a rozšíření a modernizace městského rozhlasu. Na tento projekt s celkovými náklady 7,2 milionů korun je přiznaná dotace pět milionů.

V neposlední řadě byla městu Slanému přiznána i podpora ze Státního fondu dopravní infrastruktury na rekonstrukci historického mostu přes železnici v ulici Olgy Scheinpflugové, kde jsou již prováděny práce na přípravě stavby. Celková podpora tohoto projektu je 6,4 milionů korun.

Oprava mostu v ulici Olgy Scheinpflugové, která se uskutečnila na podzim roku 2016, zajistila stávající konstrukci, aby nedocházelo k dalšímu vypadávání kamenů a vybočování křídla mostu.

„Byl odstraněn následek zatékání vody do konstrukce, ale nebyla odstraněna hlavní příčina problému, kterou je právě voda. Při kompletní rekonstrukci se kompletně odkryje mostní konstrukce až na úroveň kamenné klenby. Porušené kamenné zdi budou opraveny a nová konstrukce je navržena tak, aby už voda dále nemohla zatékat do spodní stavby mostu," přiblížila plán prací manažerka rozvoje města.

Tyto závady je proto možné odstranit pouze celkovou rekonstrukcí mostu. Nyní by se měla celkově opravit nosná konstrukce, římsy, vozovka, izolační systém, odvodňovací zařízení a zábradlí.