Pro město ji zpracovaly Ústav pro ekopolitiku Praha a společnost EnviConsult. Strategie není žádným dogmatem, ale může naznačit, kudy se bude Kladno ubírat v základních společenských oblastech – ekonomické, sociální a enviromentální.

Poloha Kladna má klady i zápory
Kladensko je napojeno na pražský metropolitní region se všemi pozitivy, ale i negativy, které z toho vyplývají. Do regionu se stěhují lidé s vyšší koupěschopnou silou a oblast mění sociální, ekonomickou i demografickou strukturu obyvatelstva.
Absolutní většina z nově příchozích však nepracuje v místě svého bydliště, ale denně dojíždí do Prahy. V příštích pěti letech proto musí být maximální pozornost soustředěna na dopravní propojení Prahy a Kladenska, vyřešení problému tranzitní dopravy a sníženo riziko nehodovosti.

Aut přibývá strmým tempem
Dobudovány mají být rychlostní silnice R6 a R7 a úsek mezi Buštěhradem a Makotřasy rozšířen na čtyřpruh. Počet denně projíždějících vozidel zde za posledních deset let stoupl na dvojnásobek.
Ještě vážnější je situace v nejfrekventovanějších ulicích Kladna, v němž je i přes neustále vytvářená nová místa k stání nedostatek parkovišť. Kladensko aktuálně potřebuje přibližně 120 hektarů ploch jen pro zajištění parkování všech evidovaných motorových vozidel.
Modernizována by také měla být železniční trať mezi Prahou a Kladnem, navíc propojena s ruzyňským letištěm.

Kladeňáci mizí
Ačkoli se na Kladensko stěhují lidé z Prahy, v samotném Kladně obyvatel ubývá. Od roku 1990 se počet přihlášených k trvalému pobytu snížil téměř o 4000. Populace zde navíc stárne, což si do budoucna vyžádá častější a nákladnější zdravotní péči. Je proto nutné už s předstihem kalkulovat s dostatečnými kapacitami zařízení zaměřených na seniory.
Nepříznivý vliv na další rozvoj města může mít také nízký podíl osob s vyšším odborným a vysokoškolským vzděláním a značně zastaralý domovní i bytový fond.

Peníze a podnikání
Hospodaření města Kladna je založeno na vyrovnaných rozpočtech, jeho dluhy klesají. Podle zpracované strategie je ale jeho míra investic v porovnání s jinými městy průměrná, do sociální a enviromentální oblasti směřuje méně peněz než by bylo potřeba.
Podnikatelské aktivity v Kladně a jeho okolí rostou, je zde proti srovnatelným městům velký nedostatek zejména malých a středních podniků. Přesto v regionu klesá míra nezaměstnanosti a daří se zvyšovat nabídku volných pracovních míst.
Je nutné se ale soustředit na nevyužíváné a ekologicky zatížené části průmyslových zón.

Sociální služby a zdravotnictví
Podle výsledků zpracované zprávy je výdaj 1,9 procenta z města do této oblasti nedostatečný a nekoresponduje se skutečnými potřebami pro zajišťování sociálních a zdravotních služeb v odpovídajícím spektru a kvalitě. Zdravotně handicapovaní a mentálně postižení občané tvoří přibližně sedm procent z celkové populace Kladna. Zajištění specifických služeb pro tuto skupinu obyvatel v současné době rovněž není dostačující. Fond bezbariérových bytů je neudržitelné dále snižovat. Další byty tohoto druhu by měly být vhodně rozmísťovány také v jiných obytných zónách než v Metě. Je nutné pokračovat v odstraňování existujících a předcházet vzniku nových bariér pro postižené.
Podíl obyvatel Kladna ve věkové kategorii nad 65 let se zvyšuje a kapacita ubytovacích zařízení (domovy pro seniory a chráněné bydlení) nevyhovuje, chybí ošetřovatelská lůžka, nedostatečná je rovněž kapacita pečovatelských, terénních a alternativních služeb. V Kladně navíc neexistuje žádné relevantní sociální ani tréninkové bydlení, je zde jen minimum potřebných návazných sociálních služeb.
Existence oblastní nemocnice a dalších nestátních zdravotnických zařízení typu poliklinik je zárukou dostupné lékařské péče ambulantního typu i specializovaných lůžkových oddělení. Nicméně počet samostatných ordinací praktických lékařů je v porovnání s jinými městy obdobné velikosti nízký. V Kladně také chybí oficiální koordinátoři projektů v oblasti sociálních a zdravotních služeb.

Sport a vzdělání
Kapacita mateřských škol je v Kladně dostačující, ale ve městech podobné velikosti dosahuje tento ukazatel mnohem příznivějších hodnot. Kapacita základních, speciálních i praktických škol je dostatečná. Do budoucna je nutné, aby město ve spolupráci s krajem, ale také místními zaměstnavateli, výrazněji podporovalo další rozvoj středního a vyššího odborného školství, což mimo jiné povede ke změně nepříznivé vzdělanostní struktury obyvatelstva a k růstu kvalifikace pracovní síly.
Spektrum kulturních zařízení je v Kladně široké, evidentní je zde ale nedostatek kulturních a společenských zařízení pro děti a mládež. Vybavenost města sportovišti je nadstandardní. Nepříznivým trendem je však úbytek veřejně přístupných hřišť, tělocvičen a ostatních zařízení pro tělovýchovu.

Stanovené priority
Zpracovaná strategie uvádí, co je potřeba udělat, aby se kvalita života v Kladně zvýšila. Je toho hodně. Patří mezi to například zlepšení místních komunikací, modernizace spojení s Prahou a další zvyšování počtu parkovacích míst.
Neméně důležité je zatraktivit město pro sportovní, kulturní, poznávací, kongresovou a vzdělávací turistiku, zajistit využívání ekologicky zatížených průmyslových ploch, podporu seniorů, rodin s dětmi a handicapovaných lidí či zvýšení dostupnosti moderní zdravotní péče. Řadu kroků v těchto směrech už vedení radnice podniká.