Jelikož na kladenské biomedicíně musejí studenti absolvovat řadu praktických cvičení, způsob výuky v laboratořích a semináře byl ponechán na rozhodnutí jednotlivých garantů předmětů. „Podmínkou pro umožnění kontaktní výuky je, že v jejím průběhu může být v jedné paralelce maximálně 15 studentů, což je nařízení hygieniků. V případě většího počtu byli studenti rozděleni tak, aby kontaktní výuka probíhala například lichý týden pro první polovinu studentů a sudý týden pro druhou polovinu studentů,“ popsal Jozef Rosina, děkan kladenské FBMI ČVUT.

Klinická i praktická výuka a praxe ve zdravotnických zařízeních probíhají kontaktně. „Případná omezení jsou stanovena příslušnými zdravotnickými zařízeními v příslušném kraji, ve kterém studenti tyto činnosti konají,“ dodal děkan.

Dále fakulta přijala některá opatření ke snížení rizika nákazy: vstup do budov FBMI ČVUT je možný pouze s použitím ochranných prostředků nosu a úst, každý, kdo chce projít vstupními turnikety, musí předtím provést dezinfekci rukou připraveným bezkontaktně dávkujícím dezinfekčním prostředkem u recepce, pohyb po budovách je možný pouze při použití ochranných prostředků nosu a úst ve všech prostorách fakulty, včetně učeben, laboratoří, menz a podobně a mimo dobu konzumace jídla a pití.

Použití ochranných prostředků nosu a úst platí i pro vyučující v rámci výuky, je připravena dezinfekce rukou dezinfekčním prostředkem při vstupu do všech učeben, laboratoří, kanceláří apod. (dezinfekce umístěny v každém patře na označeném místě), udržování odstupu od ostatních osob na vzdálenost alespoň dvou metrů ve společných prostorách fakulty a dle možností (kapacity) učebny či laboratoře a charakteru výuky i v těchto prostorách, umožnění pravidelného mytí rukou dezinfekčním mýdlem umístěným na toaletách.

Další režimová opatření v budovách FBMI ČVUT: pravidelné větrání místnosti (učebny, laboratoře, kanceláře) minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut (zodpovídá vyučující), provedení dezinfekce přístrojů, lůžek, klávesnic a dalších pomůcek po každé výuce v laboratoři/specializované učebně (zodpovídá vyučující).

„Věříme, že všechna přijatá opatření sníží riziko nákazy studentů i zaměstnanců fakulty a umožní úspěšný průběh akademického roku 2020/2021,“ uzavřel děkan Josef Rosina.

Na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT studuje v akademickém roce 2020/2021 504 studentů v prvním ročníku všech bakalářských studijních programů a 217 studentů v prvním ročníku všech magisterských studijních programů. Celkem na fakultě studuje v akademickém roce 2020/2021 více než 1700 studentů.