Historie

Z historicky dostupných materiálů nelze zjistit přesný rok výstavby královického mostu, s jistotou však památkáři potvrzují, že byl postaven až po roce 1871, kdy se o jeho existenci objevily první záznamy.

S ohledem na urbanistickou dispozici vesnice se dá předpokládat, že přechod přes vodnatý Bakovský potok zde musel být řešen již od prvopočátků obce.

Konstrukce mostu nebyla za dobu jeho existence podrobena žádným významnějším opravám. Vlastník mostu, Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, k nim proto přistoupil na sklonku loňského roku.

20. století

V rámci užívání mostu byla do té doby vždy opravována jen silnice vedoucí přes něj.

Jelikož byly za socialismu používány různé metody, stalo se, že ve druhé polovině 20. století byla lávka opatřena nešetrným torkretovým nástřikem (betonová ochrana), který pravděpodobně zapříčinil poškození pískovcového zdiva. V roce 1993 94 byl most částečně opraven do podoby před dnešní rekonstrukcí.

„Rekonstrukce byla započata už v závěru uplynulého roku, ale práce jako takové započaly až v březnu při zachování dopravního provozu po mostním provizoriu umístěném nad stávajícím mostem," říká stavbyvedoucí Marián Palúch.

Podle slov stavbyvedoucího bylo v první etapě rekonstrukce přezděno lícové zdivo opěr, pilíře a provedena tlaková injektáž celé spodní stavby.

Následovalo betonování zajišťovacích prahů opěr a pilíře, které zároveň vytvořily základy pro montáž dočasné podpěrné konstrukce zajišťující klenby mostu po dobu rekonstrukce. Následný postup prací si vyžádal v dubnu jeho úplné uzavření.

Restaurátoři

V tu chvíli přišli na řadu restaurátoři. Jejich zásahy vyžadovaly použití tradičních technik kamenického řemesla. „Nejdříve byly postupně rozebrány parapetní zdi, provedena přesná pasportizace jednotlivých kamenů a vytvořeny kladečské plány pro zpětné autentické vyzdění. Při navazujících výkopových pracích byly obnaženy klenby nosné konstrukce a následovala jejich generální oprava," popisuje postup prací stavbyvedoucí Marián Palúch.

V prvním kroku opravy nosné konstrukce musely být prověřeny parametry stávajících kamenů klenby. Diagnostiku kamenů provedla akreditovaná laboratoř na vybraných vzorcích pomocí jádrových vrtů a metodou Kučerovy vrtačky. Výsledky zkoušek prokázaly značné poškození většiny kamenů. Výměna takto rozsáhlé části kleneb by znamenala ztrátu autentičnosti původního mostu, proto bylo zvoleno jiné technické řešení na zesílení mostu umožňujíc normové zatížení při zachování maximálního počtu kamenů z původního zdiva. Nové řešení spočívá v navýšení nivelety mostu o 200 milimetrů.

Klenby

V další etapě rekonstrukce následovalo kompletní přezdění kleneb a poškozené kameny byly nahrazeny novými a vyměněna nárožní armatury kleneb.

„Klenby odborníci ochránili dle starých zvyklostí jílovým těsněním, které se používalo v minulosti jako izolace proti vodě. V dnešní době má jíl spíše funkci přírodní ochrany pískovcových kamenů a jako hydroizolace je nevyhovující. Jeho vlastnost tlumení dynamických namáhaní od dopravy je ale pro objekt stále přínosem.

Nad jílovou ochranu klenby byla zřízena vyztužená betonová deska slouží rovněž jako podklad pro pokládku stěrkové izolace. Toto řešení společně s drenážními potrubími a zásypem mostu z mezerovitého betonu vytváří ideální podmínky pro rychlý odvod vody z vozovky," doplňuje Marián Palúch.

Povrch

Silnici na na mostě tvoří žulové kostky kladené do půlkruhových obrazců. V rámci rekonstrukce byly opraveny i přilehlé chodníky, svahy a vyčištěno koryta od nánosů bahna.

Rekonstrukce mostu přes Bakovský potok za více než pět milionů korun bude podle plánu definitivně dokončena 31. srpna.