Optimistické prognózy starosty Unhoště na Kladensku se vyplnily. Přesto, že městu hrozilo, že bude muset vrátit státní dotaci 13,5 milionu korun, kterou obdrželo v roce 2005 na rekonstrukci náměstí a přilehlých ulic, ministr financí podepsal žádost o prominutí. I tak ale Unhošť zaplatí 1,6 milionu korun.

„I s penále bychom bývali museli vrátit 28,5 milionu korun, což by způsobilo, že bychom ve městě byli nuceni zastavit investiční akce na rok až dva. Zejména by se jednalo o výstavbu chodníků a některých silnic,“ uvedl starosta Unhoště Ivan Záboj.

Podle jeho slov problém vznikl v roce 2006, kdy byla celá stavba náměstí a okolních ulici zkolaudována, ale člověk, který v té době měl na starosti technický dozor, pochybil, když neprovedl kolaudaci dílčího propojení dvou kanalizací.

„Ostatní podmínky smlouvy o poskytnutí dotace ale byly splněny,“ řekl Kladenskému deníku již dříve starosta. I na základě toho se vyjádřil, že věří v úspěšnost při žádosti o prominutí.

I přesto, že je to spíše výjimka, ministerstvo financí nakonec dalo vedení města za pravdu. Vzhledem k tomu, že k jistému pochybení ale došlo, zaplatí Unhošť nakonec 1,6 milionu korun. „Chápeme to, ale zároveň je naší povinností po určení viníka na něm škodu vymáhat,“ sdělil Záboj.

„Co se týče tohoto konkrétního případu, Ministerstvo financí České republiky nemůže nic sdělovat, neboť je vázáno mlčenlivostí dle zákona o správě daní a poplatků. Obecně se prominutí nějakého odvodu řídí paragrafem § 55 a) výše zmíněného zákona,“ sdělil Kladenskému deníku zástupce mluvčí MF ČR Jakub Haas.

Prominutí daně podle § 55 a)

(1) Ministerstvo může daň (tedy i dotaci) zcela nebo částečně prominout z důvodů nesrovnalostí vyplývajících z uplatňování daňových zákonů. U příslušenství daně tak může učinit i z důvodu odstranění tvrdosti. K tomuto prominutí může dojít v kterémkoli stadiu daňového řízení.
(2) Ministerstvo může obecně závazným právním předpisem zmocnit k provádění tohoto svého oprávnění správce daně. V tomto zmocnění vymezí bližší podmínky, zejména okruh důvodů a výši daně, která z těchto důvodů může být posouzena a prominuta.

(3) Byla-li žádost o prominutí daně zamítnuta, lze novou žádost podat nejdříve po šedesáti dnech ode dne doručení zamítavého rozhodnutí. V této nové žádosti nemohou být uplatněny stejné důvody, které již obsahovala žádost původní. Při opakování již odmítnutých důvodů bude nová žádost bez posouzení odložena. O odložení musí být žadatel vyrozuměn.
(4) Rozhodnutí o žádosti o prominutí daně nemusí obsahovat odůvodnění a opravné prostředky proti němu se nepřipouštějí. Týká-li se rozhodnutí podle tohoto ustanovení více daňových subjektů, lze je doručit zveřejněním ve Finančním zpravodaji.
(5) Odstavce 3 a 4 se použijí i na řízení o prominutí daně nebo jejího příslušenství vedená správci daně na základě obdobného zmocnění stanoveného zvláštním předpisem.