Vyznamenané osobnosti Slaného

Pamětní listy

Ing. Vladimír ROGL

narodil se 20. ledna 1936 v hanácké obci Cholina, jako třetí dítě prvorepublikového četníka a ruského legionáře.
Tato skutečnost, i perzekuce rodiny oběma totalitními režimy, hrála v klíčových momentech jeho života významnou roli.
Obecnou školu navštěvoval od roku 1942 a gymnázium od roku 1947. Po roce 1948 došlo k několika školským reformám a tak v roce 1954 maturoval na Jedenáctileté střední škole v Litovli.
Od roku 1954 studoval na Zeměměřické fakultě ČVUT v Praze a současně absolvoval i Pedagogicko metodické studium. Vysokou školu ukončil státnicí v roce 1959.
Po promoci nastoupil jako redaktor map do Kartografického ústavu v Praze, ale po několika letech se začal věnovat výpočetní technice. V Agroprojektu Praha pracoval jako vedoucí programátor až do počátku devadesátých let.
Teprve po listopadu 89 se mohl profesionálně věnovat své oblíbené činnosti – žurnalistice. V devadesátých letech krátce působil jako parlamentní zpravodaj v pražském „Dobrém Večerníku", později spolupracoval s redakcemi dalších pražských periodik i s vydavatelstvím Slánských listů, kde působí doposud. Jeho doménou jsou rozhovory se slánskými  pamětníky a dalšími osobnostmi, reportáže ze společenských událostí města, ale i „exkurze" do nedávné historie Slaného. Pro skautské středisko „Modrý kruh" zpracoval také „Počátky skautského hnutí ve Slaném."
V roce 1945 se stal členem Junáka, ve kterém prožil krásná dětská léta až do jeho rozpuštění v roce 1950. Tehdy se rozhodl, že i jako dospělý bude dětem vracet to, co ve skautském oddíle dostal.
Řadu prázdnin i dovolených proto prožil jako vedoucí dětských táborů a v šedesátých letech založil v Praze na Vinohradech dětský turistický oddíl fungující na osvědčených skautských principech - což neušlo pozorností Státní bezpečnosti a byl proto několikrát vyslýchán a neminula jej ani vyšetřovací vazba. V roce 1968 se podílel na obnově Junáka jako člen její Ústřední rady, kde působil opět až do opětovné likvidace Junáka v roce 1970.
Vedlejším produktem jeho dlouholeté práce s dětmi je několik publikací s turistickou a tábornickou tématikou. Kniha „U táborového ohně" byla v roce 1968 oceněna jako jedna z nejlepších publikací pro děti.
Od začátku devadesátých let je i členem Československé obce legionářské a podařilo se mu publikovat rozhovory s posledními žijícími účastníky druhého i třetího odboje.
Od roku 1982 žije s rodinou v obci Stehelčeves, kde se v osmdesátých letech podílel na ekologických aktivitách v souvislosti se smutně proslulou Buštěhradskou haldou a byl i spoluzakladatelem místního Občanského fóra.
Cítí se být celoživotním skautem a jeho životním krédem je: „Skauting není jen táboření v lese, ale dobrá průprava pro poctivý život."

Ing. Pavel OVČAŘÍK

narodil se 18. července 1954 ve Slaném;
předškolní věk prožil mezi Zlonicemi, kde měl babičku a Slaným;
od r. 1960 navštěvoval 1. ZDŠ ve Slaném a začal se věnovat míčovým sportům fotbal, basketbal, tenis);
od r. 1963 byl členem oddílu stolního tenisu TJ ČKD Slaný; před tím byl jeho hlavním trenérem otec a soupeři bratranci (stůl na zahradě podepřený cihlami);
tehdy bylo jeho největším úspěchem 3. místo v dresu ČKD na Mistrovství ČSSR v kategorii starších žáků;
v roce 1968 přestoupil do Sparty Praha, kde od starších žáků hrál 1. ligu;
v létech 1969-73 absolvoval SPŠ stavební v Praze;
mezi léty 1969-72 byl členem juniorské reprezentace ČSSR, se kterou se zúčastnil čtyř turnajů ME s bilancí medailí (1-3-1);
v létech 1972-79 byl členem seniorské ČSSR s účastí na 2 MS (bronz z družstev) a 3 ME (bronz družstva);
v průběhu 12-ti let ve Spartě Praha vyhráli 3x PMEZ (Pohár mistrů evropských zemí), byli 7x v řadě mistry ČSSR a v individuálních soutěžích získal 2x stříbro a 3x bronz;
v létech 1973-80 vystudoval ČVUT, fakultu stavební v Praze;
základní vojenskou službu absolvoval v Týništi nad Orlicí, kde vojákům pomohl k postupu do 1. ligy;
po ZVS pracoval ve stavebnictví v projektových a investorských organizacích;
mezi léty 1983-86 vystudoval dálkově trenérství na FTVŠ v Bratislavě;
v létech 1985-87 zastával funkci trenéra v SVS (středisko vrcholového sportu) Sparta Praha;

Mgr. Zdeněk VOSTRÝ

narodil se 13. října 1947 v Praze
po gymnáziu (dříve SVVŠ) vystudoval Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy – obory matematika a fyzika
na konci studia spoluorganizoval studentskou stávku na protest proti sovětské okupaci země, za což od normalizátorů na fakultě dostal důtku a nesměl na fakultě zůstat jako asistent na katedře sociologie
v roce 1970 nastoupil jako učitel 1. ZŠ Slaný Na Hájích a pod komunistickým ředitelem vydržel pouze do roku 1974 (např. obdržel důtku za to, že odmítl odebírat Rudé Právo apod.)
v té době se zakládala v Kladně Pedagogicko-psychologická poradna, kde nastoupil a pracoval do roku 1990, posledních 7 let jako její ředitel
v roce 1990, po změně režimu, ve kterém mohli školy řídit jen komunisté, se přihlásil do konkurzu na funkci ředitele 3. ZŠ Slaný, tehdy ještě v budově Gymnázia. V roce 1993 byla dokončena nová základní škola Na Dolíkách, kam spolu s celou 3. ZŠ přešel. Funkci ředitele této školy vykonával 15 let
za jeho působení vznikl ve škole dramatický kroužek Vrtule, v suterénu bylo vybudováno malé divadélko, ve škole pracovaly speciální dyslektické třídy, byli zde integrováni vozíčkáři, fungoval systém tříd s rozšířenou výukou tělesné výchovy a proto také 3. ZŠ Slaný vyhrávala po dobu několika let Sportovní ligu základních škol v okrese Kladno, v roce 1993 byla zřízena první počítačová učebna v základní škole v okrese Kladno a postupně vznikly ještě další dvě počítačové učebny. Žáci 3. ZŠ byli často úspěšní ve vědomostních olympiádách a při přijímačkách na střední školy v době, kdy to ještě nebylo tak snadné jako dnes …

MUDr. Martin VOTÝPKA-PECHA

Narodil se 24. 9. 1956 v Kladně v rodině lékaře a učitelky. Má dva sourozence, bratra a sestru, oba lékaře.
Základní školu navštěvoval v Ghaně, později v Novém Strašecí, kde absolvoval i Gymnasium.
V letech 1976 - 1982 vystudoval Fakultu všeobecného lékařství University Karlovy v Praze.
Po promoci nastoupil na interní oddělení nemocnice ve Slaném, ještě před vojenskou službou přešel na RTG oddělení. Zde v letech 1986 a 1991 složil atestaci I. a II. stupně v oboru radiologie a zobrazovací metody.
V r. 1991 byl jmenován do funkce primáře RTG oddělení,kterou vykonává doposud.
V r. 1996 se z Nového Strašecí přestěhoval do Slaného. S manželkou Evou má dvě dcery a syna, dále má jednoho vnuka.
V době své medicínské praxe, za 34 let v oboru radiologie zažil obrovský technický rozvoj v oboru - z technického muzea až po moderní medicínské přístroje. Za chodu se učil ultrazvukovou diagnostiku (první ultrazvukový přístroj v r. 1991), počítačovou tomografii (r. 2001), včetně intervenčních výkonů.
V nové éře zůstal od r. 1992 na oddělení sám. Postupně se mu podařilo získat další lékaře a radiologické asistenty, se zavedením 24 hodinového provozu oddělení radiologie. Bez tohoto rozšíření teamu a interdisciplinární spolupráce by se nedala dělat kvalitní medicína, samozřejmě ve spolupráci s vedením nemocnice.
V r. 1994 zaváděl diagnostiku prsů na P-P klinice v Kladně pro celý region.
Dnešní moderní radiodiagnostické oddělení zajišťuje diagnostické služby pro nemocnici, praktické lékaře a specialisty, připravuje podklady standardní úrovně pro vyšší pracoviště. Slouží našim spoluobčanům.
Životní heslo (krédo): „Pokora, zacházej s pacienty jako s příbuznými, važ si práce všech podřízených, dívej se do zrcadla."

Cena Vlastimila Kybala

PhDr. Karel Křesadlo

PhDr. Karel Křesadlo se narodil 18. 12. 1944 ve Slaném do rodiny advokáta a profesorky francouzštiny na slánském gymnáziu. Po absolvování střední Všeobecně vzdělávací školy ve Slaném v roce 1962 nastoupil na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kde studoval obor Archivnictví. Zde absolvoval v roce 1969 s diplomovou prací Městské knihy, kancelář a správa ve Slaném v polovině 16. století. Titul PhDr. obdržel v roce 1984 na Masarykově univerzitě v Brně. Jako odborný archivář nastoupil do Státního okresního archivu v Jihlavě, jehož ředitelem se stal v roce 1978. Ve funkci zůstal až do roku 1996, kdy ho zastihla vážná nemoc. V současné době žije se svou manželkou v Jihlavě.
Odborným zaměřením Karla Křesadla byla a zůstává regionální historie Slaného a Jihlavska. Z publikovaných prací pro slánský region můžeme zmínit Slaný od prvních zpráv do Bílé hory, Z kšaftů slánských měšťanů 16. století či Město Slaný za husitství.
Karel Křesadlo vedle publikační činnosti často přednášel a zabýval se další kulturně osvětovou činností. Cenu převzal ve Slaném jeho syn Miroslav.

prof. PhDr. Josef Žemlička, DrSc.

Profesor Josef Žemlička se narodil 1. prosince 1946 ve Slaném. Po absolvování střední Všeobecně vzdělávací školy zahájil studium na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde studoval obor Archivnictví. Absolvoval v roce 1970 a poté nastoupil jako pracovník Historického ústavu AV ČR nejprve jako aspirant a poté jako odborný vedoucí pracovních. V roce 1971 získal titul PhDr. a v roce 1977 pak vědecký titul CSc. V roce 1997 získal titul DrSc. a v roce 2002 hodnost profesor.
V Historickém ústavu AV ČR působil dlouhá léta jako vedoucí oddělení dějin středověku. V letech 2010-2013 působil jako ředitel Ústavu českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, kde dodnes působí jako zástupce ředitele.
Odborným zaměřením Josefa Žemličky jsou dějiny přemyslovského období s důrazem na problematiku středověké kolonizace, vznik a rozmach městského života.
Profesor Žemlička je autorem Historického atlasu měst České republiky – svazku věnovaného městu Slaný. O Slaném opakovaně přednášel.