Libuše Petržílková ze Stochova, která kolem haldy jezdí poměrně často, si je jejím úbytkem naprosto jistá. „Zmenšuje se a na jejím vrcholku jsou stále vidět bagry,“ uvedla. „Původním plánem mělo být prý vybudování rozhledny. Naposledy jsem u haldy byla včera. Je rozhodně menší a stále jí ubývá,“ dodala Petržílková.

Rekultivace odvalu dolu Tuchlovice počala již v únoru minulého roku. Investorem její obnovy je Ministerstvo financí České republiky. Technický dozor nad jeho činností nese Palivový kombinát Ústí. „Rekultivace odvalu se provádí dle požadavku příslušného zákona,“ uvedl náměstek ředitele pro oblast útlumu Palivového kombinátu Ústí Igor Němec. „Účelem je zajištění stability haldy a zabránění sesuvům či dalším chemickým procesům,“ upřesnil.

V první fázi rekultivace se provedl vrtný průzkum odvalu. Nyní materiál z východní části odváží k patě haldy, kde bude tak vytvořena přístupová komunikace. Rekultivace bude pokračovat dalším odtěžováním jednotlivých částí zeminy do západní části haldy a její výška se tak celkové sníží.
Předpokládané náklady celé rekultivace dosáhnou 800 milionů korun. V období dalších tří až čtyř let zde bude nutno počítat s pohybem stavebních strojů.

Vedoucím sdružením je Energie – stavební báňská. „Naše postavení v obnově odvalu je zásadní. Halda neubývá, ale přeformátovává se,“ upřesnil ředitel Energie – stavební báňská Josef Novotný. „Z toho, čeho je někde moc, se udělá určitá forma tam, kde je toho méně,“ vysvětlil. „Dále se zde provádí zaizolování haldy pro zamezení chemických procesů, jež by zde v případě opomenutí tohoto důležitého postupu mohly v budoucnu vzniknout. Jedná se například o samovznícení nebo ohoření uloženého materiálu, který stále vydává určité množství tepla,“ dodal ředitel sdružení vedoucího rekultivaci tuchlovické haldy.

Také starosta obce Tuchlovice popřel jakýkoliv úbytek zeminy. „V současnosti se zde provádějí pouze povrchové úpravy,“ uvedl Karel Burda. „To, co se odváželo, byly uhelné kaly, které si zakoupilo Energetické centrum Kladno,“ upřesnil starosta. „Naopak dovážet se bude materiál na zajílování a další úpravy povrchu haldy,“ doplnil.

Uhelné kaly byly z haldy dle Igora Němce převezeny na jiné uložiště z důvodu, že na uhelných odvalech nesmějí být uloženy hořlavé látky.
Celá rekultivace tuchlovické haldy je plánována do 31. prosince 2014. Výsledkem by mělo být znovu obnovení místního ekosystému. Součástí konečné fáze bude i několik vodních ploch, menších jezírek, napájených srážkovou vodou.